Total Pageviews

Sunday, 1 July 2012

जलमिव भवतु सदा


जलमिव भवतु सदा
लमिव मृदुलं भवतु सदापि।
जलमिव मधुरं वितरतु भुवने।
जलमिव शीतलमस्तु चरित्रम्।
जलमिव निर्मलमस्तु मनश्च।

No comments:

Post a Comment