Total Pageviews

Saturday, 29 September 2012

बालक्रीडापङ्के स्नाति वराहो नित्यम्।
पांसुस्नाने तुष्यति कलभः।
मज्जति महिषो सुचिरं सलिले।
इच्छति ‍क्षारे शुनको शयनम्।
पश्यतु बालान् क्रीडालोलान्।
दृश्यमिदं ननु सुखदं नितराम्
पङ्को सलिलं पांसुस्सर्वं
केलिषु रम्यमहो बालानाम्।


No comments:

Post a Comment