Total Pageviews

Saturday, 6 October 2012

वसन्तागमः।मारुतो वीजति मन्दमन्दम्।
गायन्ति सानन्दं कीचकाः।
सामोदं नृत्यन्तो पादपाः
स्वागतं कुर्वन्ति पुष्पवृष्ट्या॥No comments:

Post a Comment